Syno NAS: Bitdefender

Bitdefender Internet Security có nhiều tính năng phòng chống virus và các hiểm họa từ internet. Tuy nhiên nó ngăn chặn cả những trang web nội bộ hay không công nhận các chứng chỉ SSL (của Let’s Encrypt…) Điều này gây rối loạn các hoạt động bình thường của máy tính và tràn ngập các thông báo lỗi từ Bitdefender!

  • Khi các website biết rõ là an toàn nhưng bị chặn: Thí dụ các trang web dịch vụ từ NAS Synology, Nextcloud, các trang web nội bộ…
Protection > Online Threat Prevention > Settings > Exceptions > Manage exceptions

Lần lượt thêm các trang web cần thiết để Bitdefender bỏ qua không chặn. Không thể dùng Regular Expression trong mục này!

  • Khi các chứng chỉ SSL (eg. cho email) không được công nhận
Protection > Online Threat Prevention > Settings > Encrypted web scan > OFF

Comments Off on Syno NAS: Bitdefender

Filed under Software

Comments are closed.