Syno NAS: Mã hóa một thư mục

Chỉ có thể cài đặt mã hóa khi tạo mới shared folder.

Control Panel > Shared Folder > Create > Create Shared Folder

Thông tin ban đầu của shared folder
Chỉ định mã hóa shared folder
Encryption key và nơi cất
Cài đặt nâng cao
Xác nhận các cài đặt cho shared folder
User có quyền trên thư mục được mã hóa

Comments Off on Syno NAS: Mã hóa một thư mục

Filed under Software

Comments are closed.