Syno NAS: DNS Server

Chúng ta giới hạn dùng DNS Server cho mạng LAN, mạng Internet dùng DNS của những công ty khác như Google (8.8.8.8) hay Cloudflare (1.1.1.1) …

Domain example.org ngoài internet được phần giải thành WAN IP, trong mạng LAN sẽ được phân giải thành LAN IP. Nhờ vậy chúng ta sẽ dùng example.org ở mọi trường hợp, trong và ngoài mạng LAN.

A. Create a primary zone

DNS Server > Zones > Create > Primary zone

Domain Type: Forward zone
Domain name: example.org (thí dụ)
Primary DNS server: LAN IP của NAS
[ ] Limit zone transfer
[x] Limit source IP service

B. Edit Resource Record

Double click lên một Zone ID

Create > A type (thí dụ)

Edit resource record A
Name: sub domain của example.org
TTL: 86400
IP address: LAN IP của sub domain

C. Mở port DNS server trên NAS

Control Panel > Security > Firewall

[x] Enable firewall
[x] Enable firewall notification
Firewall Profile: [Edit Rules]
  [Create]
  Ports: 53
  Source IP: All
  Action: Allow
  [x] Enabled
[OK]

D. Thiết lập DNS trên Router

DNS1: LAN IP của NAS
DNS2: DNS của Google hay Cloudflare

Comments Off on Syno NAS: DNS Server

Filed under Software

Comments are closed.