About

Các tư liệu này về Raspberry Pi do Lý Anh Tuấn <lnt@ly-le.info> biên soạn.

Các vấn đề liên quan đến các bài viết xin liên hệ về email trên.

Tác giữ bản quyền về các nội dung và hình ảnh.