Bài 10: Ổ đĩa đám mây

Có nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây! Sự khác nhau giữa chúng là dung lượng miễn phí, kỹ thuật đồng bộ dữ liệu, cách thức truy cập dữ liệu, tốc độ upload/download file…

Hầu hết dịch vụ ổ đĩa đám mây chỉ đồng bộ dữ liệu tại một thư mục cố định nào đó, nếu người dùng muốn đồng bộ một thư mục bên ngoài thì trông chờ vào symlink. Tuy nhiên, các dịch vụ ổ đĩa đám mây có cách cư xử khác nhau đối với symlink: hỗ trợ, hứa hẹn sẽ hỗ trợ và không hỗ trợ.

Do sự hạn chế về dung lượng thẻ nhớ, nếu RPI sử dụng được các ổ đĩa đám mây thì quá tốt. Tuy nhiên điểm phụ thuộc lớn nhất là tốc độ đường truyền, đôi khi đường truyền tốc độ chậm khiến không thể dùng được ổ đĩa đám mây.

I. WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning)

WebDAV giúp chúng ta làm việc với ổ đĩa đám mây giống như là với ổ đĩa cục bộ.

Các dịch vụ sau đây hỗ trợ WebDAV:

Dịch vụ Free Server
4shared 10GB webdav.4shared.com x
Box 10GB dav.box.com/dav x
Cloud Drive 5 GB cloud-drive-name.clouddrive.example.com
CloudMe 3 GB webdav.cloudme.com
CloudSafe 2 GB webdav.cloudsafe.com
DriveHQ 1 GB drivehq.com/webdav
DumpTruck 5 GB dav.dumptruck.goldenfrog.com/dav/
IDrive Sync 5 GB dav.idrivesync.com
PowerFolder Free 5 GB my.powerfolder.com/webdav x
Safecopy Backup 3 GB dav.safecopybackup.com
Storage Made Easy (US) 5 GB webdav.storagemadeeasy.com x
Storage Made Easy (EU) 5 GB webdaveu.storagemadeeasy.com x
Strato HiDrive Free 3 GB webdav.hidrive.strato.com

Các dịch vụ quen thuộc như DropBox, OneDrive không hỗ trợ WebDAV

1. Cài đặt davfs

sudo apt-get install davfs2

Một số dịch vụ như box.com không dùng locks, khi đó thêm vào file /etc/davfs2/davfs2.conf dòng

use_locks 0

Các lệnh sau đây cho phép user không phải là root, thí dụ như pi, dùng WebDAV

sudo dpkg-reconfigure davfs2
sudo usermod -a -G davfs2 pi

2. Mount ổ đĩa đám mây như ổ đĩa cục bộ

Như thông thường, trước hết tạo một thư mục (thí dụ /mnt/box.com) để mount ổ đĩa đám mây (thí dụ box.com)

sudo mkdir /mnt/copy.com

Tiếp theo là chạy dòng lệnh để mount ổ đĩa đám mây

mount -t davfs https://dav.box.com/dav /mnt/copy.com

Nhóm từ màu xanh trên là server của dịch vụ ổ đĩa đám mây, liệt kê theo danh sách bên trên.

Một cách khác là thêm dòng lệnh mount ổ đĩa đám mây vào file /etc/fstab. File này chỉ dẫn cách thức mount các ổ đĩa mỗi khi khởi động

https://dav.box.com/dav /mnt/box.com davfs _netdev,rw,user 0 0

Vì tài khoản ổ đĩa đám mây gồm user, password nên thông tin này sẽ được hỏi khi mount ổ đĩa đám mây nếu không tìm thấy trong file /etc/davfs2/secrets. Ta ghi user, password vào file này theo dạng

https://dav.box.com/dav user password

Sẽ không có gì nhầm lẫn nếu trong file này gồm tài khoản của các dịch vụ khác nhau. Nếu chúng ta dùng 2 tài khoản của cùng một dịch vụ (thí dụ box.com) thì có thể mount ổ đĩa bằng file bash, bao gồm các dòng lệnh

echo password1 | mount -t davfs https://dav.box.com/dav /mnt/box1 -o username=user1 2>&1 > /dev/null
echo password2 | mount -t davfs https://dav.box.com/dav /mnt/box2 -o username=user2 2>&1 > /dev/null

3. Chia sẻ ổ đĩa đám mây

Sau khi đã mount ổ đĩa đám mây, có thể share ổ đĩa này qua samba như thông thường (xem bài 7)

II. Dropbox và WebDAV

Dropbox không hổ trợ WebDAV, nhưng có thể dùng WebDAV qua trung gian dịch vụ có tính phí DropDAV

End user <— WebDAV —> dropdav.com <— dropbox.com API —> dropbox.com

Server của dropdav.com là https://dav.dropdav.com

III. Copy.com

Hiện nay, copy.com là dịch vụ ổ đĩa đám mây duy nhất hổ trợ RPI. Ứng dụng copy.com dành cho RPI tải về từ https://copy.com/install/linux/Copy.tgz và dùng lệnh  tar -xvf ~/Copy.tgz để giải nén, chỉ giữ lại các file trong thư mục ARM dành cho RPI (Xem Bài 11)

Chú thích

davfs có thể gặp lỗi nếu cache vượt mức định trước trong /etc/davfs2/davfs2.conf (mặc định là 5MB). Khi đó có thể tăng mức cache hoặc định kỳ xóa cache. Thí dụ sau đây xóa cache của box.com mỗi ngày

0 5 * * * * /bin/rm -f /var/cache/davfs2/dav.box.com-dav+mnt-box.com+root &> /dev/null

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *