Bài 19: Backup server

Các dịch vụ ổ đĩa đám mây như DropBox đồng bộ dữ liệu trong thời gian thực. Bất cứ sự thay đổi nào trong thư mục DropBox đều được phát hiện ngay và file/thư mục thay đổi được đồng bộ với ổ đĩa đám mây. Linux dùng inotifywait làm công việc giám sát sự thay đổi này, nhưng Raspbian lại không có inotifywait.

Do vậy backup server trên RPI làm công việc sao lưu định kỳ. RPI có thể mount nhiều thư mục trên những máy khác nhau trong mạng cục bộ về một thư mục lớn trong RPI và tiến hành đồng bộ toàn bộ thư mục này với ổ đĩa backup. Việc đồng bộ sử dụng rsync hay chương trình đồng bộ của copy.com

Qui ước đặt tên

Máy khách truy cập được thư mục chia sẻ nhờ qui ước đặt tên, như Universal Naming Convention (UNC).

//tên_máy_chủ_chia_sẻ/tên_chia_sẻ

tên máy chủ chia sẻ còn có thể là ip, tên chia sẻ có thể không phải là tên thực của thư mục

Mount thư mục thuộc máy tính Linux

Linux dùng Network File System (NFS) hay Samba (SMB) qua TCP hay UDP (xem Bài 7Bài 18)

Trên RPI dùng lệnh

mount //linuxpc/sharedfolder /media/linuxpc -o username=xxx,password=***

hay thêm một dòng trong /etc/fstab

//linuxpc/sharedfolder /media/linuxpc auto username=xxx,password=*** 0 0

Mount thư mục thuộc máy tính Windows

Windows dùng SMB (CIFS) qua TCP, NBT, NBF hoặc các NetBIOS khác

Trên RPI, dùng lệnh

mount //windowspc/sharedfolder /media/winpc -o username=xxx,password=***

hay thêm một dòng trong /etc/fstab

//windowspc/sharedfolder /media/winpc cifs username=xxx,password=*** 0 0

Backup vào một thư mục của RPI

Với vai trò là một backup server, RPI sao lưu tất cả các thư mục được gởi gắm từ các máy khác trong mạng LAN, giả sử chúng được mount thành các thư mục con của /backup_me

Dùng lệnh rsync để backup

rsync -av --delete /backup_me/ /backup/

Để sao lưu định kỳ, chạy lệnh crontab -e, thêm vào một dòng

Phút Giờ * * * rsync -av --delete /backup_me/ /backup/

Thí dụ backup lúc 12 và 18 giờ mỗi ngày

0 12,18 * * * rsync -av --delete /backup_me/ /backup/

Backup lên ổ đĩa đám mây

Có thể backup lên các ổ đĩa đám mây hỗ trợ DAVFS, trong đó có box.com (xem Bài 10) , khi đó ổ đĩa đám mây xem như một thư mục backup cục bộ của RPI, hoặc dùng copy.com, dịch vụ duy nhất hiện nay hỗ trợ RPI (xem Bài 10 và Bài 11).

copy.com cài đặt trên RPI 2 ứng dụng chính: CopyCmdCopyConsole

  • CopyCmd có thể được cho chạy định kỳ như rsync để sao lưu thư mục /backup_me lên copy.com
  • CopyConsole chạy ngầm, đồng bộ thư mục /backup_me lên copy.com

Nếu ổ đĩa đám mây chỉ dùng để backup thì chỉ cần daemon CopyConsole, nếu ổ đĩa đám mây còn chứa dữ liệu khác thì trước hết cần phải dùng CopyCmd để loại trừ những dữ liệu không cần đồng bộ

~/copy/CopyCmd Cloud -username=lnt@ly-le.info -password=**** exclude -exclude cloud_path1 cloud_path2
~/copy/CopyConsole -u=lnt@ly-le.info -p=**** -daemon -r=/backup_me

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *