Bài 27: Cài đặt XBMC trên Raspbian

XBMC là một media center, hổ trợ hầu hết các định dạng video, audio và picture.

Có hai bản XBMC đã được cài đặt sẵn cho RPI là OpenElec và RaspBMC (xem Bài 3), người dùng chỉ cần tải về file ảnh và ghi lên thẻ nhớ là có thể dùng được ngay. Nếu đang dùng RaspBian, chúng ta cũng có thể cài đặt XBMC như một ứng dụng multimedia.

Có hai cách cài XBMC trên RaspBian, hoặc biên dịch từ file nguồn XBMC (mất hơn 12 giờ trên RPI), hoặc dùng gói đã biên dịch sẵn của Michael Gorven.

Sau đây là qui trình cài đặt theo Michael Gorven.

1. Thêm dòng sau đây vào /etc/apt/sources.list.d/mene.list

deb http://archive.mene.za.net/raspbian wheezy contrib

và nhập archive signing key

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key 5243CDED

2. Chạy các dòng lệnh cài đặt

sudo apt-get update
sudo apt-get install xbmc

3. User chạy XBMC cần là thành viên các nhóm sau

audio video input dialout plugdev tty

Nếu nhóm input chưa có, tạo nhóm

addgroup --system input

4. Thêm các dòng sau đây vào /etc/udev/rules.d/99-input.rules

SUBSYSTEM=="input", GROUP="input", MODE="0660"
KERNEL=="tty[0-9]*", GROUP="tty", MODE="0660"

5. Chạy XBMC qua dòng lệnh sau (không dùng giao diện X)

xbmc-standalone

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *