Bluetooth

RPI có thể kết nối qua bluetooth với các thiết bị khác nếu có Bluetooth USB Adapter

RaspBMC hoạt động cần bàn phím/chuột, vì vậy sẽ rất tiện lợi khi sử dụng bàn phím/chuột kết nối với RPI qua bluetooth

Tuy nhiên, bàn phím/chuột chỉ hoạt động trên màn hình output của Rasbian/RaspBMC, không hoạt động trên màn hình ssh như puTTY.

1. Cài đặt bluetooth

Cắm USB Bluetooth vào RPI, chạy lệnh lsusb, kết quả trả về tương tự như

Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)

Nếu USB Bluetooth được nhận dạng, cài đặt phần mềm bằng lệnh sau

sudo apt-get -y install bluetooth bluez-utils blueman

Quá trình cài đặt khá lâu vì phải download và cài đặt trên 100 gói phần mềm tuy tổng dung lượng chỉ khoảng 2.8MB

2. Kết nối với thiết bị bluetooth

+ Bật thiết bị bluetooth ở chế độ dò tìm thiết bị, chạy lệnh

hcitool scan

RPI sẽ quét tìm thiết bị bluetooth đang chờ kết nối, kết quả trả về tương tự như sau

 Scanning ...
 30:00:12:38:55:50 BSKBB17

Thiết bị BSKBB17 (bàn phím không dây bluetooth)  có địa chỉ MAC là 30:00:12:38:54:50

+ Chọn thiết bị cần kết nối qua địa chỉ MAC, thí dụ 30:00:12:38:54:50, gõ lệnh

sudo bluez-simple-agent hci0 30:00:12:38:55:50

RPI sẽ yêu cầu nhập mã chứng thực, chúng ta tự đặt ra một nhóm 4 số, thí dụ 1234, gõ vào RPI, xong gõ tiếp giống như vậy vào thiết bị BSKBB17

+ Sau đó ra lệnh kết nối

sudo bluez-test-input connect 30:00:12:38:55:50

+ Để RPI nhớ thiết bị này, lần sau tự động kết nối, gõ lệnh

sudo bluez-test-device trusted 30:00:12:38:55:50 yes

Chú thích

Có thể Remote Desktop vào màn hình đồ họa của Raspbian/RaspBMC để tạo kết nối với thiết bị khác qua bluetooth

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *