Cập nhật ip cho tên miền bằng DNS-O-Matic

www.dnsomatic.com không cung cấp dịch vụ DDNS mà chỉ làm công việc cập nhật ip cho các tên miền, hổ trợ hầu hết các dịch vụ DDNS.

Người dùng chỉ cần đăng ký một tài khoản DNS-O-Matic, thêm một service cho mỗi tên miền, cho dù cùng DDNS, thí dụ me.ddns.info, www.me.ddns.info, ftp.me.ddns.info cần tạo 3 service. Sau đó cập nhật ip với DNS-O-Matic, DNS-O-Matic có nhiệm vụ cập nhật ip cho tất các các tên miền đã đăng ký.

Screenshot 2014-10-17 12.32.22

Screenshot 2014-10-17 12.46.58

Đoạn mã sau đây cập nhật ip cho DNS-O-Matic, chạy qua crontab 3 phút một lần

#!/bin/bash
usr=user_dnsomatic
pwd=password
newIP=`curl -s myip.dnsomatic.com`

[ -f /var/tmp/tmpIP ] && oldIP="$(</var/tmp/tmpIP)" || oldIP=""
if [ "$oldIP" != "$newIP" ]; then
        printf $newIP > /var/tmp/tmpIP
        curl -k https://$usr:$pwd@updates.dnsomatic.com/nic/update?hostname=all.dnsomatic.com&myip=$newIP&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG
fi

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *