Báo điểm tự động
Bài 3: Cài đặt trên MS-SQL Server

1. Cài đặt IP tĩnh cho MS-SQL Server

IP tĩnh cho MS-SQL Server được lựa cho tùy ý cùng lớp IP do router cấp phát. Tuy nhiên để tránh xung đột, chọn IP ngoài quảng IP được router dùng. Thí dụ DHCP cấp phát IP động trong quảng 10.0.0.2-10.0.0.100, chọn IP tĩnh là 10.0.0.101

Chạy ipconfig để biết về mạng đang dùng

Screenshot-2014-11-18-10.45.03

  • Mở Control Panel – Network Connections (Áp dụng cho Windows XP)
    Nếu MS-SQL Server nối mạng có dây thì mở Local Area Network, nếu nối mạng không dây thì mở Wiless Network Connection

Screenshot 2014-11-18 10.36.36

  • Mở Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), nhập IP tĩnh và Netmask

Screenshot 2014-11-18 10.54.19

2. Cho phép truy cập MS-SQL Server từ xa

  • Mở SQL Server Surface Area ConfigurationSurface Area Configuration for Sevices and Connections, trong Database Engine,
    – muc Service chọn Startup type: Automatic

Screenshot 2014-11-18 11.29.11

– mục Remote Connections, chọn Using TCP/IP only

Screenshot 2014-11-18 11.30.56

  • Mở SQL Server ConfifurationSQL Server 2005 Network ConfifurationProtocols for SQLEXPRESS, double click TCP/IP

Screenshot 2014-11-18 15.27.14

Mục IPAll/TCP Dynamic Ports ghi là 1433

Screenshot 2014-11-18 15.30.14

  • Mở Control PanelWindows FirewallExceptions

Add Program…
Browse chọn file C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

Add Port…
Gõ 1433, chọn TCP

3. Tạo user chỉ đọc trên CSDL VEMIS

Mở Management Studio Express – Security, bấm chuột phải lên Logins, chon New Login

Screenshot 2014-11-18 14.59.15
Screenshot 2014-11-18 15.07.03

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *