mimetex và nginx

Lâu rồi không dùng mimetex! Hôm nay nhân có người hỏi nên biên dịch và chạy thử trên RPi. Kết quả là tất cả hình ảnh về công thức đều không hiện ra được. Hóa ra, nginx không hợp với mimetex 🙂

Khắc phục

Cài đặt fcgiwrap

apt-get install fcgiwrap

và chạy nó

/etc/init.d/fcgiwrap

Sau đó, cấu hình lại nginx (nano /etc/nginx/sites-enabled/default) bằng cách thêm vào container server{} các dòng sau

   location /cgi-bin/ {
     # Disable gzip (it makes scripts feel slower since they have to complete
     # before getting gzipped)
     gzip off;
     # Set the root to /usr/lib (inside this location this means that we are
     # giving access to the files under /usr/lib/cgi-bin)
     root  /var/www/www.example.com;
     # Fastcgi socket
     fastcgi_pass  unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
     # Fastcgi parameters, include the standard ones
     include /etc/nginx/fastcgi_params;
     # Adjust non standard parameters (SCRIPT_FILENAME)
     fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
   }

Cuối cùng khởi động lại nginx

service nginx reload

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *