Tốc độ ghi trên ổ đĩa của RPi3

Dùng lệnh

time sh -c "dd if=/dev/zero of=./ddfile bs=8k count=40000 && sync"

để ghi 328 MB trên ổ đĩa của RPi3. Tùy ổ đĩa của RPi là gì, kết quả rất khác nhau.

  • SSD: bình quân ~ 9 – 10 s (tùy nhãn hiệu) => gần 40 MB/s
  • Micro SD class 10: bình quân ~ 29 – 41 s (tùy nhãn hiệu) => gần 10 MB/s, đạt tốc độ chuẩn của class 10

SSD nhanh nhưng qua giao tiếp USB 2.0 của RPi thì chậm lại đáng kể.

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *