Tạo kết nối đến VPN server

Kết nối đến VPN server theo giao thức PPTP cần 3 tham số: domain name, user và password.

Các VPN miễn phí xem ở đây https://www.vpnbook.com/

Cài đặt trên Windows 10 như sau:

Trở ra Network connection, double click icon VPN bất kỳ để mở trang VPN

Kết quả, trong danh sách các connection có thêm VPN-BOOK. Bấm Connect để mở kết nối VPN trên nền kết nối internet đã có.

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *