dnsMasq đột nhiên ngừng hoạt động

dnsmasq được cài đặt như local dns, tuy nhiên đôi khi ngừng hoạt động sau một vài ngày, nguyên nhân chưa được tìm thấy.

Một giải pháp đối phó tạm thời là khởi động lại dnsmasq mỗi khi không ping được google.com

#file chkDNS
#!/bin/bash
[ $# = 0 ] && { echo "Syntax: $(basename $0) domain"; exit 0; }
ping -c1 "$1" | grep -q "$1"

Tạo thêm một dòng trong crontab (crontab -e)

*/15 * * * * /path/to/chkDNS google.com || /etc/init.d/dnsmasq restart

Một cách khác nhanh hơn là thay google.com bằng một local domain name

*/15 * * * * [ $(arp -a|grep -c router.lyle) -eq 1 ] || /etc/init.d/dnsmasq restart

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *