IPv6

Cập nhật RPi, sau đó các khai báo có ipv6 đều báo lỗi.

Khắc phục

Điền vào cuối file /etc/modules dòng

ipv6

rồi khởi động lại RPi

Comments Off on IPv6

Filed under Software

Comments are closed.