Tiết kiệm điện cho RPi 3 B+

 

 

Pi Model Pi State Power Consumption
model 3 B+ HDMI off, LEDs off 350 mA (1.7W)
model 3 B+ HDMI off, LEDs off, onboard WiFi 400 mA (2.0W)
model 3 B HDMI off, LEDs off 230 mA (1.2W)
model 3 B HDMI off, LEDs off, onboard WiFi 250 mA (1.2W)

 

RPi 3 B+ tiêu thụ điện bình thường gần gấp đôi RPi 3 B.

RPi 3 B đang khởi động bình thường từ HDD/SSD, chuyển sang RPi 3 B+ thì không khởi động được hay không reboot được.

Mục đích của việc tiết kiệm điện trên RPi 3 B+ là giảm tiêu thụ điện năng trên các thiết bị không dùng đến, giúp RPi 3 B+ đủ điện để chạy các ứng dụng bình thường như trên RPi 3 B.

Một số thiết bị có thể tắt/bật một lần và có tác dụng luôn qua reboot. Một số thiết bị sẽ trở lại mặc định sau reboot (++), khi đó câu lệnh sẽ phải ghi vào /etc/rc.local hay /boot/config.txt

#Tắt power led (đỏ)  (++)

sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness'

#Tắt action led (xanh)  (++)

sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/led0/brightness'

#Tắt HDMI (-20 mA)  (++)

sudo tvservice --off ### on

#Tắt LAN và 4 USB (-200 mA)  (++)

echo 0 | sudo tee /sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/buspower &>/dev/null ### echo 1

#Tắt  LAN và 2 port gần đó (-120 mA) (++)

echo '1-1.1' |sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind &> /dev/null ### bind

#Tắt wifi (-50 mA)  (++)

sudo ifconfig wlan0 down ### up

#Tắt wifi và bluetooth (? mA)

sudo rfkill block all ### unblock all

hay ghi vào config.txt

dtoverlay=pi3-disable-wifi,pi3-disable-bt

và tắt các service liên quan

sudo systemctl disable bluetooth
sudo service bluetooth stop
sudo systemctl disable hciuart
sudo service hciuart stop

#Tắt LAN (-40 mA)  (++)

sudo ifconfig eth0 down

 

Comments Off on Tiết kiệm điện cho RPi 3 B+

Filed under Software

Comments are closed.