[Tasmota] Flash firmware cho Sonoff bằng FlashESP8266

ESPEasy FlashESP8266 dựa trên esptool.py, vốn được phát triển cho ESPEasy, một firmware cho ESP8266 tương tự như Tasmota.

FlashESP8266 bao gồm 2 file FlashESP8266.exe và esptool.exe, trong đó FlashESP8266.exe cung cấp giao diện đồ họa cho esptool.exe – phiên bản Windows của esptool.py

  1. Tải FlashESP8266 (nguyên thư mục) tại đây
    Tải về firmware Tasmota cho Sonoff tại đây
    Có nhiều phiên bản, chọn file sonoff.bin của phiên bản mới nhất, copy vào thư mục của FlashESP8266
  2. Chuẩn bị gắn Sonoff vào máy tính ở flash mode như bài này
  3. Chạy FlashESP8266.exe, chọn file sonoff.bin, nhấn Flash
  4. Nếu sonoff đã ở flash mode thì esptool sẽ chép firmware vào sonoff như trong hình

Nếu có lỗi thì tháo ra gắn lại, lặp lại bước 3

Comments Off on [Tasmota] Flash firmware cho Sonoff bằng FlashESP8266

Filed under Software

Comments are closed.