[Tasmota] Cấu hình MQTT dùng WebUI

 • Trước hết, phải chắc rằng đã đánh dấu MQTT Enable trong Configuration -> Configure Other
 • Sau đó cấu hình MQTT tại Configuration -> Configure MQTT

 • Để gởi lệnh MQTT và xem đáp ứng cần có MQTT Client, thì dụ có thể dùng Console của WebUI
  Theo cấu hình bên trên, chúng ta dùng %prefix%/%topic% như full topic, thí dụ topic là sonoff-switch
cmnd/sonoff-switch/POWER ← Câu lệnh gởi MQTT Server
cmnd/sonoff-switch/RESULT = {"POWER":"ON"} ← Đáp ứng từ MQTT Server
stat/sonoff-switch/POWER = ON ← Đáp ứng từ MQTT Server
 • %prefix% được tự động thay thế bởi [cmnd, stat, tele]
  cmnd: đây là 1 lệnh, cần được báo kết quá (status)
  stat: phản hồi trạng thái hay cấu hình
  tele: thông báo thông tin định kỳ
 • %topic% được tự động thay thế bới một trong 5 topic tùy theo lệnh [Topic, GroupTopic, ButtonTopic, SwitchTopic, MqttClient]

Comments Off on [Tasmota] Cấu hình MQTT dùng WebUI

Filed under Software

Comments are closed.