[Tasmota] Cấu hình thiết bị khi mất wifi

Khi đã đặt SetOption13 thì chúng ta không thể dùng cơ chế multi-touch để sửa chữa cấu hình thiết bị, vì vậy khi mất wifi (thí dụ thay đổi SSID hay mật khẩu) chỉ còn cách tháo thiết bị ra để reset lại.

Để tránh tình huống này, chúng ta tạo một rule trên thiết bị: Đặt SetOption13=0 khi mất wifi, khi đó có thể chạm 4 lần trên một nút để mở web server tại 192.168.4.1, hay chạm 6 lần để khởi động lại thiết bị.

Rule1 On wifi#Connected Do Setoption13 1 EndOn On wifi#Disconnected Do Setoption13 0 EndOn
Rule1 On

Ngoài ra, có cách khác ấn và giữ phím 2 giây (Hold 2 giây) để thay đổi trạng thái SetOption13, nhưng thiết lập phức tạp hơn!

Chú thích

Cho đến nay thì các việc cần thiết khi khởi tạo một thiết bị Tasmota là:

Đặt múi giờ

  • Backlog SetOption53 1; TimeZone 7

Đặt kinh độ, vĩ độ

  • Backlog latitude 10.123456; longitude 106.123456;

SetOption13

  • Rule1 On wifi#Connected Do Setoption13 1 EndOn On wifi#Disconnected Do Setoption13 0 EndOn
  • Rule1 On

Đặt IP tĩnh

  • Backlog IPAddress1 10.0.x.x; IPAddress2 10.0.x.1; IPAddress3 255.255.255.0; IPAddress4 8.8.8.8; Restart 1;

Comments Off on [Tasmota] Cấu hình thiết bị khi mất wifi

Filed under Software

Comments are closed.