Home Assistant/Docker với đầy đủ Add-on

Các bước sau đây cài đặt Home Assistant/Docker trên Raspbian Stretch/Buster.

1. Cài các gói phụ thuộc

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo -i
apt-get install software-properties-common
apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

2. Cài docker

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh

3. Cài Home Assistant với đầy đủ addon trên docker

Chú thích: trường hợp gở và cài đặt lại HASS, chay các lệnh sau trước khi cài đặt mới

systemctl stop hassio-supervisor
docker stop $(docker ps -a -q)
docker rm $(docker ps -a -q)
docker rmi $(docker images -a -q)

Câu lệnh cài đặt

sudo curl https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh -o installer.sh
bash installer.sh -m raspberrypi4 -d /home/pi/hassio

4. Chờ 5-10 phút để HASS cài đặt, sau đó vào địa chỉ IP_HASS:8123 để cấu hình. Theo dỏi quá trình cài đặt qua câu lệnh:

journalctl -f -u hassio-supervisor

Chờ đến khi xuất hiện dòng như sau thì đã cài đặt xong:

(MainThread) [hassio.homeassistant] Start Home Assistant

5. Restore cấu hình nếu đã backup trước

File cấu hình là một file .tar với tên ngẫu nhiên ở thư mục backup. Chép file cấu hình đã có vào thư mục /usr/share/hassio/backup. Tuy nhiên có thể Home Assistant không chấp nhận file backup này (không liệt kê) nên phải tạo một file backup mới rồi đổi tên file backup thành tên file backup mới (chép đè), sau đó cho restore.

Chú thích

Cài đặt HASS có thể gặp lỗi không tạo được ảnh, nguyên nhân không có quyền ghi vào /usr/share/hassio. Có thể thêm câu lệnh tham số -d vị_trí_thư_mục_hassio

Comments Off on Home Assistant/Docker với đầy đủ Add-on

Filed under Software

Comments are closed.