Miếng dán của tản nhiệt

Nhiệt độ hoạt động của RPi phụ thuộc vào:

  • Nhiệt độ phòng
  • Cách thông gió cho RPi
  • RPi đang chịu tải nhiều hay ít

Thử nghiệm cho thấy là RPi 4B nóng hơn RPi 3B+. Chính vì thế người ta khuyên nên gắn tản nhiệt và quạt cho RPi 4B.

Thử nghiệm sau đây đo nhiệt độ cho RPi 4B trong cùng nhiệt độ phòng và chạy cùng ứng dụng, chỉ khác là có gắn 4 tản nhiệt loại phổ thông và không gắn tản nhiệt. Không dùng quạt.

  • Có tản nhiệt: Nhiệt độ thay đổi trong khoảng 66 – 70 oC
  • Không tản nhiệt: Nhiệt độ ổn định trong khoảng ở 67 – 68 oC

Điều này có vẻ nghịch lý vì tản nhiệt giúp tăng diện tích tỏa nhiệt nên linh kiện giảm nhiệt nhanh hơn.

Vấn đề là miếng dán tản nhiệt để dán tản nhiệt (loại phổ thông) vào linh kiện thực chất chỉ là băng keo 2 mặt có lớp nhựa dẻo ở giữa, chúng làm cho linh kiện khó truyền nhiệt vào tản nhiệt và giữ lại nhiệt ở linh kiện.

Miếng dán tán nhiệt có thương hiệu giá mắc tương đương miếng nhôm/đồng tản nhiệt loại rẻ. Đó là lý do vì sao giá các tản nhiệt có kèm miếng dán cách biệt nhiều.

Chú thích

Nhiệt độ được đo liên tục mỗi 5 phút bằng cách gọi tập tin bash ở crontab

#!/bin/bash
echo $(date +'%d%m%y:%H%M%S') $(vcgencmd measure_temp) >> /var/log/temp.log

Comments Off on Miếng dán của tản nhiệt

Filed under Software

Comments are closed.