So sánh X820 và RPi 4 /RPi 3B+

Các bảng kết quả sau đây cho thấy tốc độ đọc ghi của RPi 3B+ và RPi 4B khi dùng X820.

  • RPi 3B+ nối với X820 bằng cầu nối USB 2.0
  • RPi 4B nối với X820 bằng cáp USB 3.0

Các ứng dụng được dùng là ddhdparm.

Kết quả cho thấy RPi 4B + X820 đọc/ghi HDD nhanh hơn RPi 3B+ + X820 nhiều lần, ngoài việc vi xử lý của RPi 4B nhanh hơn mà quan trọng là HDD được nối với RPi 4 qua USB 3.0

Comments Off on So sánh X820 và RPi 4 /RPi 3B+

Filed under Software

Comments are closed.