Cài đặt wifi trên Raspbian Buster

Cài đặt wifi

Chạy lệnh

sudo raspi-config
  • 4. Localisation Options -> I4. Change Wi-fi Country: Chọn mã quốc gia
  • 2. Network Options -> N2. Wi-fi: Điền SSID và mật khẩu

Đặt IP tĩnh

Soạn thào /etc/dhcpcd.conf

interface wlan0
static ip_address=yr_static_ip/24
static routers=yr_router_ip
static domain_name_servers=yr_router_ip 8.8.8.8

Reboot để các cài đặt có hiệu lực

Comments Off on Cài đặt wifi trên Raspbian Buster

Filed under Software

Comments are closed.