Cài đặt OS cho RPi từ RPi

Nhiều hướng dẫn cài đặt OS cho RPi từ Windows, nhưng chúng ta sẽ làm từ một RPi đã chạy, không có gì khó. Chi có lệnh arp-scan để dò tìm IP trong mạng là cần phải cài thêm qua terminal.

sudo apt install arp-scan

Bước 1

 • Trước hết là tải về Raspbian Buster từ https://raspberrypi.org. Nếu chạy headless thì chỉ cần bản lite, còn không thì tải về bản desktop.
 • Tiếp theo là giải nén theo câu lệnh sau để có file /tmp/xxxx-raspbian-buster-lite.img (mất xx giây)
unzip /path/to/xxxx-raspbian-buster-lite.zip -d /tmp

Bước 2

 • Đặt thẻ nhớ SD card, tối thiểu 8GB, vào đầu đọc thẻ rồi gắn đầu đọc thẻ vào RPi. Sau đó dùng lệnh sau để biết tên thiết bị được gán cho thẻ nhớ:
sudo fdisk -l

Xem theo dung lượng để biết thẻ được gán là /dev/sda hay /dev/sdb … Giả sử là /dev/sdb

 • Chép OS vào thẻ nhớ (mất vài phút)
sudo dd if=/tmp/xxxx-raspbian-buster-lite.img of=/dev/sdb bs=2M

Bước 3

Sau khi dd kết thúc, sửa một chút phần boot của thẻ nhớ để máy mới có thể ssh vào và kết nối wifi tự động.

sudo mount /dev/sdb1 /media
sudo touch /media/ssh
echo -e network={ \\n\
 ssid=Tên_mạng_wifi \\n\
 psk=Password_mạng_wifi \\n\paste
 key_mgmt=WPA-PSK \\n\
} | sudo tee /media/wpa_supplicant.conf

Bước 4

Tháo SD card gắn vào máy mới, cắm điện để khởi động

 • Từ máy RPi khác, dò tìm IP mới mới bằng câu lệnh
arp-scan -l
 • Mở terminal, ssh vào máy mới bằng câu lệnh
sudo ssh pi@IP_máy_mới

Mất khẩu là raspberry

Chú thích

 • Trong terminal, dùng shift+ctrl+C = copy, shift+ctrl+V = paste
 • Nếu máy tự động mount phân vùng thẻ nhớ thì không cần mount /dev/sdb1

Comments Off on Cài đặt OS cho RPi từ RPi

Filed under Software

Comments are closed.