[Tasmota] Flash Sonoff T2/T3

Kể từ eWeLink 3.5.10, LAN mode được kích hoạt tự động, và có thể cho thiết bị sOnOff chỉ dùng LAN, không phụ thuộc vào server của nhà sản xuất. Tuy nhiên để đồng bộ các các thiết bị dùng firmware Tasmota, có thể flash firmware Tasmota cho sOnOff T2/T3.

Cách thức flash sOnOff T2/T3 cũng giống như T1, tuy nhiên do thiết kế mạch khác nhau nên điện trở R19 (GPIO0) nằm ở vị trí khác và các chân VCC, RX, TX, GND được đặt theo thứ tự ngược lại.

Sau khi flash firmware Tasmota thì cấu hình T2/T3 giống như T1.

Comments Off on [Tasmota] Flash Sonoff T2/T3

Filed under Software

Comments are closed.