Cập nhật IP động nhờ dnsomatic.com

Nếu chúng ta có dùng dịch vụ IP động cho tên miền hay tên miền DDNS thì phải sử dụng script hay app để định kỳ cập nhật IP cho tên miền. Nếu dùng nhiều dịch vụ tên miền động khác nhau thì phải chạy nhiều script, mỗi dịch vụ lại có cú pháp cập nhật IP khác nhau.

DNS-O-Matic dnsomatic.com là dịch vụ trung gian giúp chúng ta cập nhật IP cho nhiều dịch vụ tên miền động cùng một lúc, còn chúng ta chỉ phải cập nhật IP cho DNS-O-Matic. Bao nhiêu cú pháp cập nhật IP của các dịch vụ tên miền động chúng ta chỉ thiết lập một lần ở dnsomatic.com để rồi sau đó mọi chuyện diễn ra tự động.

DNS-O-MATIC làm việc với các dịch vụ DDNS chuyên nghiệp như dyndns, opendns, changeip, dyndns… hay ít chuyên nghiệp hơn như namecheap, cloudflare, hầu như với tất cả dịch vụ tên miền động.

Đăng ký một tài khoản sử dụng dnsomatic.com chỉ cần email.

Sau khi đăng nhập vào dnsomatic, chọn dịch vụ cần thiết lập cập nhật IP động. Mỗi dịch vụ yêu cầu cung cấp các tham số khác nhau, thí dụ với cloudflare.com

  • Email
  • API Token
  • Hostname
  • Domain

Với namecheap.com cần

  • Hostname
  • Password
  • Domain

Các tham số này đều được cung cấp bởi cloudflare.com hay namecheap.com. Nếu dùng API để cập nhật IP cho cloudflare thì cần nhiều tham số hơn và cũng phức tạp hơn.

Domain là tên miền chính (eg domain.com), hostname là tên miền phụ (eg. mail).

Add a service

Vấn đề ở đây là cần cập nhật tên miền chính và vài tên miền phụ thì khai báo thế nào? Tạo nhiều dịch vụ cùng một tên miền, khác tên miền phụ thì dnsomatic không cho. Chỉ còn cách chạy lệnh cập nhật của dnsomatic cho từng tên miền phụ. Bất tiện là ở đây!

Comments Off on Cập nhật IP động nhờ dnsomatic.com

Filed under Software

Comments are closed.