NO_PUBKEY: không thể update Raspbian

Lỗi NO_PUBKEY theo sau là 16 ký tự HEX có thể khắc phục dễ dàng bằng cách chạy câu lệnh

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 16_số_HEX

Trong đó 16 số HEX là PUBKEY bị báo thiếu ở bên trên. Thiếu bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu dòng lệnh với PUBKEY tương ứng. Sau đó chạy lệnh update như bình thường.

Comments Off on NO_PUBKEY: không thể update Raspbian

Filed under Software

Comments are closed.