Nâng cấp PHP 7.3 lên PHP 7.4 /8.0

Nếu đang dùng PHP 7.x thì nên nâng cấp đến phiên bản cuối là 7.4 hay nâng cấp lên 8.0. Quá trình này phải thực hiện thủ công theo nhu cầu người dùng vì lý do tương thích với ứng dụng web. Thí dụ như WordPress hiện chỉ tương thích với PHP 7.4, có thể phải chờ đến giữa năm 2022 mới có thể làm việc với PHP 8.0

Một đặc điểm của PHP là phiên bản sau nhanh hơn phiên bản trước.


1. Thêm ondrej/php PPA

  • Để nâng cấp lên PHP 7.4
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
# Bước này có thể chậm tùy vào tốc độ mạng
sudo apt update
  • Hoặc để nâng cấp lên PHP 8.0
sudo apt install apt-transport-https lsb-release
# Tải về signing key
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
# Thêm Ondrej's repo vào sources list.
sudo sh -c 'echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list'
# Bước này có thể chậm tùy vào tốc độ mạng
sudo apt update

–> Để tiếp tục cài đặt PHP 8.0, nhảy tới bước 3, với 8.0 thay cho 7.4

2. Cài đặt PHP 7.4 và các mở rộng cần thiết

# PHP 7.4 core
sudo apt install php7.4 php7.4-common php7.4-cli
# Extensions
sudo apt install php7.4-curl php7.4-json php7.4-gd php7.4-mbstring php7.4-intl php7.4-bcmath php7.4-bz2 php7.4-readline php7.4-zip

3. PHP 7.4 /8.0 cho web

# Nginx và Apache
sudo apt install php7.4-fpm
# Apache
sudo apt install libapache2-mod-php7.4
sudo a2enmod php7.4

4. Gỡ phiên bản PHP cũ

# Để gở bỏ PHP 7.3
sudo apt purge php7.3 libapache2-mod-php7.3 
# Để gở bỏ PHP 7.2
sudo apt purge php7.2 libapache2-mod-php7.2
# Để gở bỏ PHP 7.1
sudo apt purge php7.1 libapache2-mod-php7.1
# Để gở bỏ PHP 7.0
sudo apt purge php7.0 libapache2-mod-php7.0

4. Kiểm tra việc cài đặt PHP 7.4 /8.0

# cli
php -v
# web
sudo nano /var/www/html/info.php
<?php
    phpinfo();
?>

Chú thích

1. Nếu dùng Apache thì phải chạy 2 dòng lệnh sau để bật PHP 7.4 /8.0 FPM trong Apache

a2enmod proxy_fcgi setenvif
a2enconf php8.0-fpm

2. Nếu dùng Nginx nhớ thay đổi cấu hình PHP trong khai báo website

# đổi
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
# thành
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
# hay
fastcgi_pass unix:/run/php/php8.0-fpm.sock;

Comments Off on Nâng cấp PHP 7.3 lên PHP 7.4 /8.0

Filed under Software

Comments are closed.