Adminer – Quản lý CSDL trong 1 file

Đa số web designer dùng PHPmyadmin, nhưng Adminer với tính năng tuyệt hơn và không cần cài đặt vì chỉ bao gồm 1 file PHP.

Trong PiOS có thể dùng lệnh cài đặt

apt install adminer

Nhưng đó là phiên bản cài đặt, sau đó còn phải chỉnh sửa webserver và có thể gặp lỗi với Nginx.

Tải về file PHP duy nhất tại Adminer – Database management in a single PHP file và không phải cài đặt gì, chỉ cần bỏ vào thư mục www là xong. Tuyệt vời!

Comments Off on Adminer – Quản lý CSDL trong 1 file

Filed under Software

Comments are closed.