iRedMail-scripts

Bản free của iRedMail đi kèm ứng dụng quản trị qua giao diện web rất nghèo nàn, chỉ có vài chức năng cơ bản. Muốn đủ tiện nghi hơn phải mua bản iRedAdmin Pro. Vì mọi chuyện quản trị mail server phụ thuộc vào thiết kế CSDL của mail server đó nên không thể dùng ứng dụng quản trị của mail server khác.

iRedMail-scripts là một bộ script cung cấp các chức năng quản trị cho iRedMail qua dòng lệnh, có thể dễ dàng lồng ghép vào giao diện web.

Hạn chế

iRedMail-scripts không thực sự làm việc trên CSDL mà chỉ cung cấp dòng lệnh mySQL/MatiaDB để làm việc đó, tuy rằng có thể chỉnh sửa đôi chút để công việc được thực thi.

MụcScriptDùng làm gì
User acc
create-new-user.shTạo user mới hay alias của user đã có
create-new-user-bulk.shTạo user mới từ một danh sách dạng file CSV
add-domain-admin.shCho một user đã có thành admin của domain hay global
revoke-domain-admin.shBỏ quyền admin của user
remove-domain-admin.shXóa user khỏi danh sách admin
remove-user.shXóa user
update-account-password.shCập nhật mật khẩu của user
disable-user.shBất hoạt một acc
enable-user.shCho phép một user hoạt động
list-active-accounts.shDanh sách các user đang hoạt động
list-inactive-accounts.shDanh sách các user không hoạt động
list-all-but-regular-accounts.shDanh sách các forwardings không là acc bình thường
enable-pop3-for-user.shBật pop3 cho một acc
enable-pop3-for-domain.shBật pop3 cho mọi acc thuộc domain
enable-imap-for-user.shBật imap cho một user
disable-pop3-for-user.shTắt pop3 cho một acc
disable-pop3-for-domain.shTắt pop3 cho mọi user thuộc domain
disable-imap-for-user.shTắt imap cho một acc
increase-mailbox-quota.shTăng quota cho một acc
increase-all-mailbox-quota.shTăng quota cho mọi user thuộc domain
Aliases
create-alias.shTạo alias
add-user-to-alias.shĐặt user(s) thành alias.
create-alias-policy.shTạo/Cập nhật policy của alias để hạn chế gởi mail qua alias này
remove-alias.shXóa alias
set-alias-active.shĐặt một alias thành hoạt động
set-alias-inactive.shBất hoạt một alias
is-address-an-alias.shKiểm tra xem acc có phảo là alias không
add-alias-domain.shThêm alias domain
remove-alias-domain.shXóa alias domain
Forwarding
list-forwarding.shDanh sách các forwarding acc
remove-forwarding.shXóa mail forwarding của một acc
remove-whole-forward.shXóa toàn bộ forwarding list đã có
add-mail-forward.shForward mail từ một email tới email khác
is-forward-to.shDanh sách các email được forward về acc này
is-forward-from.shDanh sách các email được forward rừ đây
disable-mail-forwarding.shBỏ mail forwarding from từ acc
Domain
add-domain.shThêm domain vào mail server
change-domain.shThay đổi tên domain đã có
remove-domain.shXóa domain khỏi mail server
update-domain-quota.shCập nhật quota ở mức domain
update-all-domain-quota.shCập nhật quota cho mọi domain
enable-domain.shĐưa domain vào hoạt động
disable-domain.shDừng hoạt động domain
Linh tinh
list-top-10-mailbox.shLiệt kê 10 mailbox theo dung lượng sử dụng cao nhất
list-largest-to-smallest-mailbox.shLiệt kê các mailbox theo dung lượng từ cao đến thấp
update-storagenode.shThay đổi vị trí mặc định /var/vmail/vmail1
update-storagebasedirectory.shThay đổi thư mục cơ sở /var/vmail

Comments Off on iRedMail-scripts

Filed under Software

Comments are closed.