Samba trên dòng lệnh

Dòng lệnh smbclient giúp gỡ lỗi trong samba cũng như dùng trong script.

Giả sử samba đã được cài đặt, cài đặt thêm smbclient nếu chưa có

sudo apt install smbclient
  • Liệt kê các share folder của user
# List all shares:
smbclient -L HOST_IP_OR_NAME/folder_name -U user

# Cung cấp mật khẩu trên dòng lệnh:
smbclient -L HOST_IP_OR_NAME/folder_name -U user%password
  • Nếu dùng với share folder thì phải gấp đôi dấu \ như khi dùng trên Windows
smbclient \\\\HOST_IP_OR_NAME\\folder_name -U user%password
  • Tại dấu nhắc smb: \> gõ help hay ? để biết danh sách lệnh có thể dùng
  • Download và upload file
# Đăng nhập share folder với user lnt
smbclient \\\\localhost\\cctv -U lnt

# In thư mục share folder đang làm việc
smb: \> pwd

# Liệt kê thư mục share folder đang làm việc
smb: \> l

# Tạo thư mục test trong share folder
smb: \> md test

# Chuyển thư mục trong share folder
smb: \> cd \test

# Chuyển thư mục /tmp trong local folder
smb: \> lcd /tmp
# Upload file từ local folder /tmp vào share folder \test với put

smb: \> put test.txt
hoặc
smb: \> put test.txt a.txt

# Upload file từ local folder /tmp vào share folder \test với mput

smb: \> mput *.txt

# Download file từ share_folder \test về local folder /tmp với get

smb: \> get a.txt

# Xóa file trong share folder
smb: \> del a.txt

# Di chuyển ra thư mục cha
smb: \> cd ..

# Xóa thư mục test trong share folder
smb: \> rmdir \test

# Thoát smbclient
smb: \> q

Comments Off on Samba trên dòng lệnh

Filed under Software

Comments are closed.