Postfix active (exited)

# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2021-10-15 08:46:08 +07; 5h 15min ago
  Process: 30484 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 30484 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Thông báo này khiến chúng ta không hiểu postfix có đang hoạt động hay không? có ảnh hưởng gì đến mail server không?

Postfix có cách hoạt động phức tạp, khởi động nhiều tiến trình một lúc rồi sau đó kết thúc hết chỉ để lại một. Câu lệnh sau đây cho thấy điều đó

# systemctl status postfix*postfix@-.service - Postfix Mail Transport Agent (instance -)
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix@.service; enabled-runtime; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2021-10-15 08:46:08 +07; 5h 19min ago
    Docs: man:postfix(1)
  Process: 29667 ExecStartPre=/usr/lib/postfix/configure-instance.sh - (code=exited, status=0/SUC>
  Process: 30246 ExecStart=/usr/sbin/postmulti -i - -p start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 5 (limit: 4435)
   CGroup: /system.slice/system-postfix.slice/postfix@-.service
       ├─30481 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
       ├─30483 qmgr -l -t unix -u
       ├─30499 tlsmgr -l -t unix -u -c
       ├─32294 pickup -l -t unix -u -c
       └─32469 anvil -l -t unix -u -c
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2021-10-15 08:46:08 +07; 5h 19min ago
  Process: 30484 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 30484 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Tiến trình postfix đã kết thúc, chỉ để lại tiến trình tên postfix@- hoạt động. Mail server vẫn hoạt động bình thường.

Comments Off on Postfix active (exited)

Filed under Software

Comments are closed.