folder2ram

folder2ram là một script dời thư mục vào bộ nhớ RAM (tmpfs) và có thể đồng bộ với đĩa vật lý bất cứ lúc nào tùy ý.

Tính năng

 • Có thể dời một folder (và nội dung của nó) đến tmpfs trong RAM, và ghi vào đĩa vật lý khi shutdown
 • Có thể đồng bộ nội dung bất cứ lúc nào
 • Có thể cho autostart
 • Hỗ trợ SysV init và Systemd init

Cài đặt

# Tải về folder2ram
wget -O /sbin/folder2ram https://raw.githubusercontent.com/bobafetthotmail/folder2ram/master/debian_package/sbin/folder2ram

# Đặt thuộc tính
chmod +x /sbin/folder2ram

# Cấu hình
folder2ram -configure

# Chạy script tự động như một service
folder2ram -enablesystemd

# Khởi động lại hệ thống
reboot

Cấu hình

Tùy thuộc vào thư mục nào được ghi nhiều trên hệ thống, thí dụ dùng cấu hình như sau

#<type>     <mount point>      <options>
tmpfs      /var/cache
tmpfs      /var/log
tmpfs      /var/tmp
tmpfs      /var/spool
tmpfs      /var/lib/php
tmpfs      /var/cache/samba

Các option

-enablesystemd: dùng systemd service để chạy/dừng script
-disablesystemd: bỏ chạy/dừng bằng systemd service và gở bỏ các mountpoint
-enableinit: dùng initd để chạy/dừng script
-disableinit: bỏ chạy/dừng script bằng initd và gở bỏ các mountpoint
-safe-disableinit: bỏ chạy/dừng script bằng initd và gở bỏ các mountpoint khi shutdown
-safe-disablesystemd: bỏ chạy/dừng bằng systemd service và gở bỏ các mountpoint khi shutdown
-status: in ra tất cả mountpoints và tình trạng (mounted/unmounted)
-sync X: đồng bộ với đĩa nội dung của thư mục folder2ram số X (theo thứ tự trong file config)
-syncall: đồng bộ với đĩa nội dung của tất cả thư mục folder2ram
-mountall: folder2ram mount tất cả folder trong file cấu hình
-umountall: folder2ram unmount tất cả folder trong file cấu hình
-configure: cấu hình folder2ram
-reset: cấu hình mặc định folder2ram
-clean: unmount tất cả folder và gở bỏ autostart

Chú thích

 • Điều lạ lùng là folder2ram không hoạt động nếu file cấu hình viết không đúng qui ước là phải có 2 ký tự tab giữa type và mount point
tmpfs<tab><tab>/var/log
 • Không dùng folder2ram để cache CSDL vì không thể sync khi shutdown
 • Chạy lệnh sau để tìm hiểu xem các file nào đã được dùng trong thời gian X phút qua
find /bin /dev /etc /home /lib /media /mnt /opt /root /sbin /srv /tmp /usr /var -cmin -X

Comments Off on folder2ram

Filed under Software

Comments are closed.