Gzip / Bzip2 / LZMA / XZ / LZ4 / LZO

So sánh các ứng dụng nén về tốc độ nén – giải nén, tỉ lệ nén, sử dụng bộ nhớ khi nén – giải nén

Kết quả cho thấy bzip2 có tỉ lệ nén ở mức 7 khoảng 17%, nén tốt thứ 2 so với các ứng dụng khác, tốc độ nén nhanh nhưng giải nén chậm nhất, sử dụng bộ nhớ ít thứ nhì.

So với bzip2, xz có tỉ lệ nén tốt hơn và thời gian nén chậm, giải nén nhanh hơn, sử dụng nhiều bộ nhớ hơn và ít thông dụng hơn.

Các ứng dụng nén chạy trên x86 nói chung hiệu quả hơn trên ARM.

Comments Off on Gzip / Bzip2 / LZMA / XZ / LZ4 / LZO

Filed under Software

Comments are closed.