ISP mail server – cài đặt nhanh

Cài đặt ISP mail server trong khoảng 5 phút.

ISP mail server này cải tiến từ hướng dẫn ISPmail guide for Debian 11 “Bullseye” – workaround.org

 • Dùng openDKIM, SpamAssassin
 • Dùng phương thức mã hóa mật khẩu mới nhất
 • Sửa lỗi Password Plugin dành cho Roundcube
 • Admin cho từng domain
 • Cài đặt relayhost nếu cần, đếm mail được gởi đi

Sau khi cài đặt, người dùng có:

 • mail server dùng được ngay
 • web server dùng cho adminer, mailadmin, roundcube
 • Hướng dẫn sử dụng và các thông tin quan trọng của mail server

Chuẩn bị

 1. Mail server dùng để gởi mail dạng you@domain.name nên trước hết cần có domain riêng
 2. Thiết lập ít nhất một record A trỏ đến RPi chạy mail server và mở port 25, 587, 993
 3. Công cụ để cập nhật IP cho domain, subdomain nếu dùng IP động
 4. Máy tính RPi mới cài đặt Debian Bullseye, chỉ cần bản lite 64bit
 5. RPi có kết nối internet

Yêu cầu 4 RPi phải mới cài đặt để tránh xung đột phần mềm hay các cài đặt đã có. Tuy nhiên nếu đã cài đặt mail server thì có thể dùng option -u để gở bỏ trước khi cài đặt mới. Script này có thể cài đặt lại nhiều lần để trả lại cấu hình căn bản mà không có trở ngại gì.

Yêu cầu 5 về đường truyền internet, băng thông càng rộng thì cài đặt càng nhanh vì liên quan đến việc tải về phần mềm.

Cài đặt

Sử dụng: isp.mail [-h hostname]
         [-a domain]
         [-w www_dir]
         [-k token]
         [-r file.sql]
         [-S][-c|-u]
 h: FQDN của mail server, mặc định là tên máy đang dùng
 a: thêm domain để gởi mail dạng @domain ngoài domain của mail server
 w: document root của web server, mặc định /mnt/www
 k: API token của Cloudflare, nếu DNS là Cloudflare
 S: Dùng http web server, thí dụ cho backend của proxy
 c: chỉ cấu hình, không cài đặt phần mềm
 r: dùng relay host
 u: purge và reinstall softwares

# Thí dụ:
 /path/to/isp.mail -a example.org -r /path/to/relayhost.sql

Nếu dùng relayhost, cần chuẩn bị thông tin về relayhost trong file .sql, tương tự như sau

INSERT INTO relayhost (id, domain, host, username, password, quota, active) VALUES
(1, 'example.com','[mail.gmail.com]:587', 'user1@gmail.com', 'pass1', 500, 1),
(2, 'example.com','[mail.gmail.com]:587', 'user2@gmail.com', 'pass2', 500, 0),
(3, 'example.org','[smtp.gmail.com]:587', 'user1@gmail.com', 'pass1', 500, 1),
(4, '_', '[smtp.gmail.com]:587', 'user2@gmail.com', 'pass2', 500, -1);

# domain này gởi email thông qua relayhost gì
# với tài khoản nào
# quota
# active hay dự trữ

Sau cài đặt

Thư mục INFO chứa thông tin cài đặt mail server, có dạng

## mail.example.com ##

Adminer
 https://adminer.example.com
 admin: mailadmin
 password: fC9nunzEFWjf7VEvWpy3

mailAdmin
 https://mailadmin.example.com
 admin: sa
 password: fC9nunzEFWjf7VEvWpy3

Webmail
 https://webmail.example.com

Postmaster
 user: postmaster@example.com
 password: example.com

Setup mail client
 Incomming (IMAP): mail.example.com, port 993 SSL
 Outgoing (SMTP): mail.example.com, port 587 STARTTLS

Open ports
 Port: 25,110,143,587,993,80,443/tcp
 IP:  Local ip of mail server

A record
 Name: mail.example.com
     adminer.example.com
     mailadmin.example.com
     webmail.example.com
 Value: Public ip of mail server

DKIM record of example.com
 Type: TXT
 Name: default._domainkey
 Value: v=DKIM1;h=sha256;k=rsa;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQ...

DMARC record
 Type: TXT
 Name: _dmarc
 Value: v=DMARC1; p=none; pct=100; rua=mailto:dmarc-reports@example.com

SPF record
 Type: TXT
 Name: @
 Value:v=spf1 mx ~all

MX record (required)
 Name: @
 Value: mail.example.com

Người dùng cần mở các port tương ứng (ở router internet) và thiết lập các DNS record theo hướng dẫn như trên

Comments Off on ISP mail server – cài đặt nhanh

Filed under Software

Comments are closed.