Tạo Cloudflare Tokens

Hình #1

Cloudflare là một nhà cung cấp DNS có API mạnh mẽ giúp người dùng có thể lập trình để truy cập vào tài khoản của mình để soạn thảo các records DNS. Thay vì dùng username/password để đăng nhập, Cloudflare dùng token được người dùng tự tạo với các mức quyền hạn khác nhau. Tuy nhiên giao diện web của Cloudflare có khá nhiều mục nên khó tìm chức năng cần thiết.

Sau đây là trình tự tạo token của Cloudflare:

  1. Đăng nhập vào cloudflare.com với username/password
  2. Vào mục API Token để bắt đầu tạo token (hình #1)
  3. Chọn Edit zone DNS -> Use Template
Hình #2

4. Chọn Permissions Zone Resources theo nhu cầu.

Chọn All zones from an account để tạo token dùng chung cho nhiều domain/subdomain.

Hình #3

5. Test token

curl -X GET "https://api.cloudflare.com/client/v4/user/tokens/verify" \
     -H "Authorization: Bearer your_token" \
     -H "Content-Type:application/json"

# Kết quả
{"result":{"id":"bbccdd1d7123456f6de776f43aae854f","status":"active"},"success":true,"errors":[],"messages":[{"code":10000,"message":"This API Token is valid and active","type":null}]}

Comments Off on Tạo Cloudflare Tokens

Filed under Software

Comments are closed.