Khai báo SSL theo server name

Nhiều domain, subdomain có thể dùng cho một website, khi đó khai báo khối server sẽ lặp lại chỉ khác server_name và các khai báo SSL.

Có vài cách để tránh việc khai báo lại này:

server {
 listen        443 ssl http2;
 server_name      example.com example.org;
 root         /path/to/www;
 
 ssl_certificate    /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
 ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
 include        php.conf;
 include        ssl.conf;
 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args =404;
 }
}
 • Khai báo SSL phụ thuộc vào một biến khác của Nginx
map $host $piCert {
 example.com /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
 example.org /etc/letsencrypt/live/example.org/fullchain.pem;
}

map $host $piKey {
 example.com /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
 example.org /etc/letsencrypt/live/example.org/privkey.pem;
}

server {
 listen        443 ssl http2;
 server_name      example.com example.org;
 root         /path/to/www;
 
 ssl_certificate    $piCert;
 ssl_certificate_key  $piKey;
 include        php.conf;
 include        ssl.conf;
 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args =404;
 }
}

Biến $host chứa đựng giá trị của server_name. Nhưng trong khai báo nhiều domain, $host chỉ lấy domain đầu tiên. Vì vậy cách trên thất bại, vẫn phải khai báo 2 khối server cho từng domain chỉ khác nhau ở server_name.

Thay vì dùng biến $host, có thể dùng biến $ssl_server_name phản ánh đúng domain đang dùng của server_name:

map $ssl_server_name $piCert {
 example.com /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
 example.org /etc/letsencrypt/live/example.org/fullchain.pem;
}

map $ssl_server_name $piKey {
 example.com /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
 example.org /etc/letsencrypt/live/example.org/privkey.pem;
}

Một cách khác chính xác hơn là dùng biến $ssl_preread_server_name. Tuy nhiên cách này đòi hỏi Nginx được biên dịch có module ngx_stream_ssl_preread_module và khai báo cũng phức tạp hơn.

 • Trường hợp backend của proxy

Nhờ tùy chọn proxy_set_header Host $host; ở proxy server, biến $host ở backend chứa tên domain và chúng ta có thể ứng dụng như sau:

server {
 listen 443 ssl http2;
 listen [::]:443;
 include /etc/nginx/templates/ssl.tmpl;

 server_name adminer.example.com
       mailadmin.example.com
       webmail.example.com;
 return 301 https://mail.example.com/$sub_to_folder;
}
map $host $sub_to_folder {
 adminer.example.com adminer;
 mailadmin.example.com iredadmin;
 webmail.example.com mail;
}

Chú thích

Trường hợp có nhiều domain và subdomain, cách dùng $ssl_server_name như trên tương đối rườm rà. Vì domain.com và *.domain.com có SSL trong cùng file nên có thể tìm cách bỏ subdomain trong $ssl_server_name để dùng SSL của domain.com

 1. *.example.com -> example.com
 2. *.example.org -> example.org
map $ssl_server_name $ssl_domain_name {
 volatile;
 hostnames;
 default $ssl_server_name;
 ~^(\w+\.)?(?<basedomain>[^.]+\.[^.]+)$ $basedomain;
}
server {
 listen        443 ssl http2;
 server_name      example.com example.org
            cloud.example.com mail.example.org;
 root         /path/to/www;
 
 ssl_certificate    /etc/letsencrypt/live/$ssl_domain_name/fullchain.pem;
 ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/$ssl_domain_name/privkey.pem;
 include        php.conf;
 include        ssl.conf;
 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args =404;
 }
}

Comments Off on Khai báo SSL theo server name

Filed under Software

Comments are closed.