Lạc đề: kích hoạt MS Office

Vừa rồi mua key Office trên mạng, ai ngờ người ta giao key đã active online.

Một key Office retail ngoài kích hoạt online còn có thể kích hoạt by phone trên máy khác (không hiểu rõ về chính sách này của M$), vì vậy tôi phải tìm hiểu các script kích hoạt by phone. Các batch script này gọi chạy ospp.vbs của M$ nên an toàn hơn là dùng các tool. Ngoài ra nếu dùng tool lấy CID được gọi chạy qua giao diện web thì cũng an toàn hơn gọi chạy trực tiếp.

Cuối cùng là script actOffice.cmd ra mắt, biến tấu những gì đã có trên mạng.

Người dùng bấm chuột phải lên script, chọn Run as Administrator, sau đó nhập key retail chưa bị block. Tất nhiên trước đó đã cài Office phiên bản tương ứng.

@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
title Active MS Office by phone
for /L %%a in (6,-1,4) do if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%%a" && goto version) else if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%%a" && goto version)
: --- LNT <lnt@ly-le.info> ---
: version 20221122
set /p PKEY="PRODUCT KEY: "
if "%PKEY%" == "" goto version
for /f "delims=" %%b in ('cscript /nologo ospp.vbs /inpkey:%PKEY% ^| findstr /c:"ERROR CODE"') do (
	echo %%b%
	echo "Check your Product Key!"
	echo.
	echo Press any key to exit...
	pause > null
	exit
)	
set SK=%PKEY:~-5%
echo.
set /a i=0
echo Which product are you activating?
for /f "tokens=2,3 delims=:" %%b in ('cscript /nologo ospp.vbs /dinstid ^| findstr /C:"Installation ID"') do (
	set ids[!i!]=%%c%
	set /a i+=1
	echo !i!. %%b%
)
echo.
:product
set /p n="Type your selected number (1-%i%): "
set /a n-=1
if defined ids[%n%] (set IID=!ids[%n%]!) else (goto product)
set IID=%IID: =%
cls
echo PRODUCT KEY: %PKEY%
echo IID: %IID:~0,7%-%IID:~7,7%-%IID:~14,7%-%IID:~21,7%-%IID:~28,7%-%IID:~35,7%-%IID:~42,7%-%IID:~49,7%-%IID:~56%
for /f "tokens=11 delims=:," %%b in ('curl -s -d "username=trogiup24h&password=PHO&iids=%IID%" https://0xc004c008.com/ajax/cidms_api') do set CID=%%b
if "%CID%" == "" (
	set /p CID="Input CID or press Enter to exit: "
	if "%CID%" == "" exit
)
set CID=%CID:"=%
echo CID: %CID%
cscript /b /nologo ospp.vbs /actcid:%CID%
cscript /b /nologo ospp.vbs /act
for /f "tokens=2 delims=:" %%a in ('cscript /nologo ospp.vbs /dstatus') do (
	if "%%a" == " %SK%" (goto done)
	set n=!d!
	set d=!s!
	set s=%%a%
)
:done
echo.
echo %n:~1%:%s%
echo.
set /p a="Continue (y/N)? "
set a=%a:~0,1%
if /i %a% == y (
	cls
	goto version
)

Chú thích

  • Copy script trên vào file text, sau đó save với tên actOffice.cmd
  • Hoặc tải về và giải nén với mật khẩu là password

Comments Off on Lạc đề: kích hoạt MS Office

Filed under Software

Comments are closed.