Swap file

Debian hướng dẫn cấu hình swap file bằng cách soạn thảo file /etc/dphys-swapfile

# vị trí của swap file
CONF_SWAPFILE=/path/to/swapfile

# Kích thước swap file, tính bằng MB
CONF_SWAPSIZE=1024

Tuy nhiên vì swap file chiếm một dãy các khối liên tục trên đĩa nên cần chuẩn bị trước để chắc là có thể tạo swap file với kích thước cho trước đó.

# Kiểm tra tồn tại swap file chưa?
sudo swapon --show

# hoặc dùng lệnh
sudo free -h

# Tạo swap file
sudo fallocate -l 1G /path/to/swapfile
sudo chmod 600 /path/to/swapfile
sudo mkswap /path/to/swapfile
sudo swapon /path/to/swapfile

Bên trên chúng ta cài đặt swap file mỗi khi khởi động bằng /etc/dphys-swapfile

Tuy nhiên nếu swap file ở trên partition được mount sau khi dphys-swapfile được đọc thì phải dùng /etc/fstab

/path/to/swapfile   none   swap   sw   0   0

Comments Off on Swap file

Filed under Software

Comments are closed.