Syno NAS: dùng mc, nano

Terminal của DSM khá khó dùng, vì vậy nếu cài đặt được mc, nano sẽ giúp ích được nhiều. Các tiện ích Linux này được đóng gói cho DSM bởi cộng đồng người dùng Syno.

Cài đặt

Package Center -> Settings -> Pakage Sources -> Add
Name: SynoCommunity.com
Location: http://packages.synocommunity.com
OK - OK

Trong Package Center xuất hiện thêm mục Community. Chúng ta chỉ cần cài đặt SynoCli File Tools

Khi ssh sang NAS và chạy mc lần đầu tiên, chúng ta phải cho mc học phím.

Options -> Learn Keys

Chú thích

  • Lỗi không có backspace trong command line khi kết nối bằng Bitvise SSH client
Bitvise SSH client > Terminal > Protocol: xterm-256color
  • Thay đổi text editor của mc thành nano
A. mc > Options > Configure options
[-] Use internal edit

B. Tạo file .bashrc
# cat <<EOF > ~/.bashrc
export VISUAL="nano"
export EDITOR="nano"
EOF

C. Khởi động lại NAS

Comments Off on Syno NAS: dùng mc, nano

Filed under Software

Comments are closed.