Thay thế davfs/webdav quá chậm trên box.com bằng ftp

Có nhiều nguyên nhân để thay thế davfs dùng với box.com

  • Trên RPi, webdav dùng rất nhiều không gian để cache
  • Tốc độ đọc thư mục/file, upload/download rất chậm so với tốc độ mạng

Hậu quả là thư mục dùng để mount dav.box.com hầu như bị đóng băng. Liệt kê file trong thư mục có thể mất đến vài phút, Nếu có ứng dụng thường cập nhật thư mục này thì RPi có thể bị treo mỗi ngày hay mỗi vài giờ.

Thay thế webdav bằng ftp có được những lợi ích

  • Không cần cache, sau khi upload file xong có thể xóa
  • Tốc độ đọc thư mục/file, upload/download nhanh. Xóa một thư mục chứa nhiều file hầu như không thể với webdav nhưng lại rất nhanh với ftp

Thí dụ

1. Xóa các thư mục con cũ hơn $nday ngày trên box.com

fday=$(date -d -$nday' day' +%Y%m%d)
for folder in $folders; do
        curl -ls -u "$USR" ftp://ftp.box.com/$folder/ |
        while read subfolder; do
                if [ $subfolder != '' ] && [ $subfolder != '..' ] && [ $subfolder != '.' ] && [ "$subfolder" \< "$fday" ]; then
                        curl -ks -u "$USR" -X DELETE https://dav.box.com/dav/$folder/$subfolder
                fi
        done
done

2. Upload file lên box.com

Vẫn phải dùng timeout phòng khi không thể kết nối với box.com

timeout -k 18 17 curl -gs -u "$USRBX" --ftp-create-dirs -O -T "$filename" ftp://ftp.box.com/$dir/

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *