Unit samba.service is masked

Đôi khi nâng cấp samba gặp lỗi khó giải quyết với thông báo

Unit samba.service is masked.

Khi đó không thể chạy lệnh

service samba start|stop|restart

Cài đặt lại samba cũng không xong, vì  /lib/systemd/system/samba.service trỏ đến /dev/null

Chạy 2 câu lệnh sau để sửa lỗi

sudo rm -f /lib/systemd/system/samba.service
sudo systemctl unmask samba.service

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *