KRACK: Breaking WPA2

WPA2 đã không còn an toàn nữa? Không sao! Đã có bản vá cho Raspbian. Chỉ cần update qua dòng lệnh

sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y

RPi phải đang chạy wpasupplicant từ v2.3-1+deb8u5 (jessie) hay v2.4-1+deb9u1 (stretch) trở lên.

Kiểm tra xem hệ thống đã an toàn với KRACK?

apt search wpasupplicant
...
wpasupplicant/oldstable,now 2.3-1+deb8u5 armhf [installed]
 client support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i)

Trong khi các wifi router chưa được nhà sản xuất vá lỗi thì có thể dùng RPi làm wifi router, chắc chắn là mạnh hơn nhiều các router dùng trong gia đình.

Comments Off on KRACK: Breaking WPA2

Filed under Software

Comments are closed.