Let’s Encrypt và lỗi

  • Chạy certbot certonly nhiều lần cho nhiều nhóm domain khác nhau, rồi đột nhiên cấu hình CA không còn đúng nữa, tóm lại là không dùng được.

Xóa thư mục /etc/letsencrypt rồi chạy certbot lại

  • Certbot gặp lỗi
ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='acme-v01.api.letsencrypt.org', port=443): Max retries exceeded with url: /directory (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable',))

Lỗi không thể kết nối đến acme-v01.api.letsencrypt.org
Chạy thử lệnh

traceroute acme-v01.api.letsencrypt.org 443

Nếu quả thật không có kết nối thì thêm dns 8.8.8.8, thí dụ thêm dòng nameserver 8.8.8.8 vào /etc/resolv.conf hay thêm vào router config

Comments Off on Let’s Encrypt và lỗi

Filed under Software

Comments are closed.