Vài điều về Cloudflare

Rất rõ ràng là Cloudflare giúp rất nhiều cho website, ngay cả khi dùng cloudflare miễn phí.

  • Điều đáng chú ý ở phần DNS là ip cung cấp bởi Cloudflare là ip của proxy server,  luôn thay đổi, nên những dịch vụ cần ip cố định thì không thể bật proxy , thí dụ như ftp, webmail… nếu không các dịch vụ này không hoạt động.
  • Nếu website đang ở giai đoạn phát triễn, các trang thường thay đổi nội dung, thì dịch vụ Caching của Cloudflare gây khá nhiều phiền phức khi luôn trả lại nội dung cũ. Nhớ là cache của browser ở trên máy người dùng, khác với cache của Cloudflare ở trên các server của Cloudflare. Muốn xóa cache thì phải xóa ở cả 2 nơi.
  • Ngoài ra, cache của Cloudflare dùng để cung cấp dữ liệu cho các yêu cầu từ client, ngay cả khi server của website ngưng hoạt động. Còn các dòng lệnh cache từ .htaccess là để yêu cầu browser lưu trữ và dùng lại các file đã tải về trong một khoảng thời gian nào đó.
  • Với Hawkhost.com, đăng nhập webmail bằng https://webmail.my-domain.com thì được, nhưng https://my-domain.com/webmail theo như thiết kế mặc định thì không được sau khi dùng Cloudflare. Khi đó có thể dùng https://my-domain.com/mail chuyển tiếp về https://webmail.my-domain.com bằng .htaccess

RewriteRule ^mail/?$ https://webmail.eloqasia.com [R=301,L]
hoặc
RewriteRule ^mail/?$ https://sng100.hawkhost.com [R=301,L]

Mặc khác, CNAME mail.my-domain.com để cài đặt mail client không hoạt động. Dùng chức năng DNS của Cloudflare để cho nó trỏ về sng100.hawkhost.com

Ở các phần khác, có thể khai thác tối đa các lợi ích mà Cloudflare mang lại.

Comments Off on Vài điều về Cloudflare

Filed under Software

Comments are closed.