Cài đặt MQTT trên RPi

Cài đặt

apt-get update
apt-get upgrade -y
sudo apt install mosquitto

Khởi động MQTT cùng với Pi

sudo systemctl enable mosquitto

Kiểm tra MQTT server có đang chạy không

sudo systemctl status mosquitto

Nếu output có dòng này thì OK

 Active: active (running) since ...

Gởi thông điệp đến Hass

 mosquitto_pub -h xxxx.duckdns.org -u yrUser -P yrPass -t "ANY-TOPIC" -m "ANY-MESSAGE"

Vào Hass.io -> DASHBOARD -> Mosquitto broker -> Cuộn xuống dưới cùng để xem log

Comments Off on Cài đặt MQTT trên RPi

Filed under Software

Comments are closed.