[HASS] Phát âm thanh khi nhận được thông điệp MQTT

Trong thí dụ này, chúng ta kích hoạt automation bằng MQTT.

Trước hết, tạo automation trên Hass

- id: '1555894000000'
 alias: MQTT Alert
 trigger:
 - platform: mqtt
  topic: RPi-32
  payload: alert
 condition: []
 action:
 - service: media_player.play_media
  data:
   entity_id: media_player.office_speaker
   media_content_id: https://xxxx.duckdns.org:8123/local/alert.mp3
   media_content_type: music

Trên RPi đã cài MQTT server, chạy dòng lệnh

mosquitto_pub -h xxxx.duckdns.org -u yrUser -P yrPass -t RPi-32 -m alert

khi đó loa Google Home phát bài nhạc định trước

Chú thích

Dòng lệnh trên phân biệt chữ hoa/thường ở tham số tm

Comments Off on [HASS] Phát âm thanh khi nhận được thông điệp MQTT

Filed under Software

Comments are closed.