[HASS] Một vài cách gọi webhook

Gọi webhook thông qua url https://xxxx.duckdns.org:8123/api/webhook/webhook_id

Tuy nhiên điều kiện là phải dùng phương thức POST nên không thể dán vào thanh địa chỉ của browser. Một số cách gọi webhook sau đây áp dụng tiện lợi trong một số tình huống:

Dùng curl

curl -X POST https://xxxx.duckdns.org:8123/api/webhook/webhook_id

Dùng Javascript để submit một form

Form có thể gọi một url với phương thức POST nên chúng ta tạo trang web để post webhook trong sự kiện load

Dùng Mailgun

Có thể thiết lập một qui luật để khi có email đặc biệt gởi đến, Mailgun sẽ mở một url. Điểm đặc biệt là Mailgun luôn mở một url với phương thức POST.

Comments Off on [HASS] Một vài cách gọi webhook

Filed under Software

Comments are closed.