[Tasmota] Các lệnh cần thiết

Nhiều lệnh của Tasmota phải cài đặt qua dòng lệnh, dùng Console của giao diện Web.

 • SetOption53: Hiện tên thiết bị và địa chỉ ip trên giao diện web
 • SetOption13: Thiết bị chỉ hiểu 1 chạm, đáp ứng tức thời thay vì chờ 1 giây
 • SetOption56: Quét wifi để chọn tín hiệu mạnh nhất và khởi động lại
 • SetOption57: Quét wifi mỗi 44 phút để chọn tín hiệu mạnh hơn +10dB nếu có

 • WifiConfig: Chọn cách cấu hình wifi
 • Timezone: Múi giờ
 • LedState: Các kiểu chớp tắt của led trên thiết bị (dùng với LedPower=1)
 • IPAddress1: Đặt IP tĩnh
 • IPAddress2: Gateway
 • IPAddress3:  Subnet mask
 • IPAddress4: DNS server IP

Thí dụ

 • Hiện tên thiết bị và địa chỉ ip trên giao diện web, đặt lại múi giờ
Backlog SetOption53 1; TimeZone 7
 • Đặt IP tĩnh là 10.0.x.x
Backlog IPAddress1 10.0.x.x; IPAddress2 10.0.x.1; IPAddress3 255.255.255.0; IPAddress4 8.8.8.8; restart 1

Xem thêm ở đây

Comments Off on [Tasmota] Các lệnh cần thiết

Filed under Software

Comments are closed.