[Tasmota] Update firmware OTA

Có 2 cách update firmware OTA: Để Tasmota tự tải về theo link có sẳn (1) hay chúng ta tải về máy tính rồi upload lên sonoff (2). Cách khác nữa là chạm 7 lần lên 1 nút hay update qua dòng lệnh console.

Dù cách nào, do hạn chế về bộ nhớ flash 1MB nên phải qua bước update firmware minimal để dọn trống bộ nhớ, rồi mới update firmware chính.

Nếu Tasmota không tự làm như thế qua cách (1) thì chúng ta phải tự download firmware minimal và firmware chính rồi lần lượt update 2 lần theo cách (2)

Tuy nhiên cũng có khi phải tháo board sonoff để flash firmware mới nếu không thể upload firmware minimal.

Comments Off on [Tasmota] Update firmware OTA

Filed under Software

Comments are closed.